Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van PD Interieurontwerp. PD Interieurontwerp is gevestigd in aan de Sperwer 22 in Ommen onder KvK-nummer 70399549. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@pdinterieurontwerp.nl of telefonisch via 0613282529.

 

PD Interieurontwerp heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit interieurontwerp, interieuradvies, interieurstyling en begeleiding bij de realisatie hiervan.

 

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen PD Interieurontwerp en de opdrachtgever. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.pdinterieurontwerp.nl.

 

 1. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever akkoord geeft op de offerte. Dit kan zowel telefonisch al via mail.

 

 1. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door PD Interieurontwerp gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke

onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als de Opdrachtgever aan PD Interieurontwerp gegevens verstrekt, mag PD Interieurontwerp ervan uitgaan dat deze kloppen en zal PD Interieurontwerp de offerte hierop baseren.

 

 1. Prijs

5.1. PD Interieurontwerp mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2. Als PD Interieurontwerp genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs op de offerte is exclusief BTW en ook exclusief eventuele onkosten van PD Interieurontwerp. Denk hierbij aan reiskosten vergoeding en afspraken met uitvoerende partijen.

 

 1. Betaling en incassokosten

6.1. De opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

6.2. Als de opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan PD interieurontwerp. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

* 15% over de eerste €2.500;

* 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;

* 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

* 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

* 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775

bedragen.

6.4. De volledige vordering van PD Interieurontwerp op de opdrachtgever is onmiddellijk

opeisbaar als:

* Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

* Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

* Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

* Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Projectduur

7.1. PD interieurontwerp en de opdrachtgever gaan een project aan voor onbepaalde tijd. Deze duur gaat in op het moment van goedkeuren van de offerte tot het moment van oplevering van de opdracht.

 

 1. Derden

PD Interieurontwerp mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

 1. Uitvoering opdracht

9.1. PD Interieurontwerp zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2. PD Interieurontwerp mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

9.3. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan PD Interieurontwerp verstrekt, die noodzakelijk zijn voor PD Interieurontwerp om de opdracht uit te voeren.

9.4. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag PD Interieurontwerp de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. PD Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat PD Interieurontwerp is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

 1. Wijziging opdracht

10.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

10.2. PD Interieurontwerp kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. PD Interieurontwerp zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

10.3. PD Interieurontwerp mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

 1. Opschorting, ontbinding

11.1. PD Interieurontwerp mag de opdracht opschorten als PD Interieurontwerp door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan PD Interieurontwerp niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

11.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

11.3. PD Interieurontwerp mag nakoming van de opdracht opschorten als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De opdrachtgever moet PD Interieurontwerp dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

 1. Tussentijdse opzegging

12.1. Als PD Interieurontwerp de opdracht tussentijds opzegt, zal PD Interieurontwerp zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor PD interieurontwerp extra kosten met zich meebrengt, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

12.2. PD Interieurontwerp mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

* De opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

* De opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

* De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

* De opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of

er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

 1. Overmacht

13.1. PD Interieurontwerp hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

13.2. PD Interieurontwerp kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

13.3. Als PD Interieurontwerp zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag PD Interieurontwerp het nagekomen deel factureren.           

 

 1. Klachten

14.1. De opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

14.2. Als de opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

14.3. Als de opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal PD Interieurontwerp de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke

kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

14.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van PD Interieurontwerp die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid

15.1. PD interieurontwerp is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van PD interieurontwerp.

15.2. PD interieurontwerp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat PD Interieurontwerp is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

15.3. De aansprakelijkheid van PD interieurontwerp is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1500,00.

15.4. De aansprakelijkheid van PD Interieurontwerp is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

15.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PD Interieurontwerp.

 

 1. Privacy Statement

PD Interieurontwerp beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website www.pdinterieurontwerp.nl.

 

 1. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen PD Interieurontwerp is één jaar.

 

 1. Vrijwaring

18.1. De opdrachtgever vrijwaart PD Interieurontwerp voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan PD Interieurontwerp toerekenbaar is.

18.2. Als derden PD Interieurontwerp aanspreken, zal de opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

18.3. Als de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag PD Interieurontwerp zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor PD Interieurontwerp, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 1. Intellectuele eigendom

19.1. PD Interieurontwerp behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

19.2. De opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet ter beschikking stellen voor een ander doel dan waarvoor ze door PD Interieurontwerp verstrekt zijn.

 

 1. Geheimhouding

20.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal PD Interieurontwerp alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

20.2. PD Interieurontwerp zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als PD Interieurontwerp optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

 1. Extra bepalingen

21.1. Indien u akkoord gaat met een offerte ontvangt u een aanbetalingsfactuur van 25% van het genoemde offertebedrag.

21.2. Op het gemaakte ontwerp kunt u wijzigingen voorstellen. Standaard is 1 wijziging inbegrepen in een offerte. Meerdere wijzigingen worden in overleg en na

schriftelijke goedkeuring tegen meerprijs verwerkt in het ontwerp. Het uurtarief bedraagt € 75,00.

21.3. Binnen 25 km vanaf Ommen worden geen reiskosten in rekening gebracht. Daarna bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,30 per gereden km en €25,- per uur reistijd.

 

 1. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

 1. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

 1. Bevoegde rechter

Rechtbank Rechtbank Overijssel.